اولین همایش بین‌المللی و هشتمین هما ...

  • تاریخ شروع: 1400/04/23
    تاریخ پایان : 1400/04/24
  • تلفن :
    05138804775
  • مشهد
    دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

درباره رویداد

شواهد نشان می‌دهد که اکوسیستم‌های مرتعی ایران در بحران شدیدی قرار داشته و فرآیند تخریب را با سرعت طی می‌كنند. تخريب منابع طبيعي در بـسياری از مناطق دنیا تأسف‌بار گزارش شده و به‎طور ویژه مراتع طـی دهه‌های اخير هم از نظر وسـعت و هـم از نظـر میزان توليـد، تـوان اکولوژیکی و كيفيـت، در معرض تغییرات منفی چـشمگيری قرار گرفته‌اند.
از طرفی به دليل نبود آمار دقيق از وضعيت گذشـته و حـال، ارائـه اطلاعـات دقيـق از رونـد تخريـب مراتع امکان‌پذیر نیست. به نظر می‌رسد سیستم مدیریتی در مراتع موفق عمل نکرده است و علت آن را می‌بایست در ابعاد مختلف بوم‌شناختی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد.


بحث و گفتمانهای این رویداد

صفحه 1 از 0
برو بالا