رویدادها

98/03/22–98/03/31
آدرس: سنندج - میدان اقبال - خیابان فردوسی - پردیس سینمایی بهمن

چهارشنبه 28 فروردین ساعت 19:00 و چهارشنبه 28 فروردین ساعت 22:00 چهارشنبه 28 فروردین ساعت 19:00 و چهارشنبه 28 فروردین ساعت 22:00 چهارشنبه 28 فروردین ساعت 19:00 و چهارشنبه 28 فروردین ساعت 22:00